นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ให้ความระมัดระวังใส่ใจในการปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรา (ต่อไปเรียก "บริษัทฯ") จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านผู้ใช้งาน เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • การนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ
 • การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่

การนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล

จะไม่มีการนำเสนอและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ท่านผู้ใช้งานก่อน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้หรือกรณีที่มีเหตุอันควรอื่น

การบริหารจัดการข้อมูล

บริษัทฯ จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง และจะไม่ยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับงานได้ใช้งานข้อมูลฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีที่จะมอบหมายหรือว่าจ้างให้ภายนอกได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลฯ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้อง เหมาะสม และจะเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตามที่จำเป็น

เกี่ยวกับคุ๊กกี้ (Cookie)

ในเว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าที่มีการใช้งานคุ๊กกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น ท่านผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ได้โดยการตั้งค่าบราวเซอร์ ทั้งนี้ คุ๊กกี้อาจทำให้ไม่ได้รับข้อมูลที่จะระบุตัวตนของบุคคลได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

บริษัทฯ จะร่วมกันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งาน ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์การใช้งานร่วมตามซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกัน
  ชื่อบริษัท สังกัด ตำแหน่งงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล
 • ขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้งานร่วม
  บริษัทในเครือของเรา ดังนี้
  บริษัท มิตซูโบชิ เอ็มเอฟจี จำกัด
  บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง เวียดนาม จำกัด
 • วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้งานร่วม
  เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทของเรา ตลอดจนเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่
 • ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด

ลิงค์

เว็บไซต์นี้ ประกอบไปด้วยลิงค์สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์ภายนอกอื่นด้วย ดังนั้น การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ ภายนอกนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ปลายทางลิงค์นั้นด้วย

การปฏิเสธความรับผิด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดต่อความเสียหายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับมาจากเว็บเพจอื่นที่มีการระบุลิงค์จากโฮมเพจนี้หรือจากโฮมเพจนี้

การปรับปรุงแก้ไข

บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเรียนให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหานั้น ผ่านทางโฮมเพจนี้

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ได้

บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด

คุณยุพา วงศ์ประดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป

56-56/1 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
หมายเลขโทรศัพท์:0-2987-1391 หมายเลขโทรสาร:0-2987-1398

Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด