นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม - CSR

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม - CSR

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม - CSR

MITSUBOSHI FORGING CO.,LTD. ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน พนักงานแต่ละคนมุ่งไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตผ่านทางกิจกรรมขององค์กร ดำเนินการอย่างจริงจังในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และกำหนดนโยบายพื้นฐานดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการพยายามสนับสนุนสังคม

นโยบายพื้นฐาน

เข้าใจผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงาน และผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริษัทของเราดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ เช่น กฎหมาย-ระเบียบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ของตนเองตามความจำเป็นและพยายามดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  • ประหยัดพลังงานและประหยัดทรัพยากร - นำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ และพยายามสร้างสังคมของการหมุนเวียน
  • สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรม และดำเนินการยกระดับจิตสำนึกของพนักงานทุกคน
  • เปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วไป
Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด